Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/aluminiumpoorten.com/public_html/gardenworld.nl/includes/functions/database.php on line 20

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/aluminiumpoorten.com/public_html/gardenworld.nl/includes/functions/database.php:20) in /home/aluminiumpoorten.com/public_html/gardenworld.nl/includes/functions/sessions.php on line 102
Illyricum cunctamque Graeciam tueatur
DE SCHUTTING GIGANT VAN NEDERLAND !!
WinkelmandjeAfrekenenUw klantgegevens

Wij willen je nogmaals hartelijk danken voor de schitterende schutting.
we genieten er nog elke dag van.

mvg Lou en Marlie

De nieuwe schutting staat en ziet er schitterend uit.
Bedankt voor de goede en snelle levering.

Henny en willy van Ekert

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Gardenworld B.V.

Vestigingsadres: Sluisstraat 138, 5666 AP, GELDROP
Afhaal adres: Den binnen 21d 5674TW Nuenen
Telefoonnummer: 040- 285 9359 - Bereikbaar op doordeweekse dagen van 08.00u - 17.00u
E-mailadres: info@gardenworld.nl

KvK-nummer: 65680766
BTW-identificatienummer: NL 856212210B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW?tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 Onderhouds instructies en Garanties

Aluminium schuttingen dient u schoon te maken met niet bijtende en alkalische producten.
Verdani geldrop heeft apparte schoonmaakmaterialen in het assortiment voor het onderhoud van de aluminium schuttingen.
Bangkirai hout wat als schuttingschermen of als opvulling van de aluminium schuttingen geleverd word zal ten aller tijden vergrijzen mits er geen houtolie toegepast zal worden.

Jaarlijks onderhoud Aluminium schuttingen

2 x per jaar dient men de schutting te reinigen met niet alkalische schoonmaakproducten.
Spuit de schuttingen schoon met de tuinslang tot dat al het zand van de schutting verwijdert is.

LET OP

Zorg dat u NIET met een hogedrukreiniger de schutting schoonmaakt maar met de normale tuinslang.
Zorg dat alle mos en groene aanslag van de schuttingen verwijderd is daardoor zal de levensduur van de schutting met jaren verlengd worden. Er kan geen uitspraak gedaan worden hoelang dit zal zijn.

Gebruik een zachte spons om de shampoo aan te brengen en wrijf de schuttingen schoon
spoel de schutting na met schoon water tot alle zeepresten verdwenen zijn.

Maak geen gebruik van enige poets of schuurmiddelen om de schutting schoon te maken of te poetsen
dit zal schade toebrengen aan het product.


Garantieverklaring poedercoaten

 Garantieduur : De garantieduur bedraagt 10 jaar vanaf datum van levering. Waarborg : 10% per jaar aflopend van de inkoopwaarde van het produkt, indirecte kosten zoals arbeid niet inbegrepen. Voorwerp van de waarborg : Voor poedercoating :
-Onthechting (klasse 2 volgens ISO 2409), schilfering, barst- en blaarvorming, met uitsluiting van barsten en scheuren die zich kunnen vormen op scherpe hoeken bij het vormen of plooien van de objecten of profielen en die als normaal worden beschouwd;
-Verkrijting welke meer bedraagt dan waarde 4 gemeten volgens de norm ASTM D4214-89 t.o.v. een gereinigd oppervlak; - De verkleuring welke méér bedraagt dan de waarden opgenomen in de Delta E-tabel van Qualicoat (kleurverschillen (foute leveringen) zijn niet gedekt); - Glansverlies, met name een glans die 50% minder bedraagt dan de oorspronkelijke glansgraad (op materiaal onder een invalshoek van 60°) volgens de norm ISO 2813; - Filiforme corrosie niet inbegrepen. Bovendien gelden volgende schoonmaakvoorschriften : - Minimaal 2 maal per jaar of minimaal 4 maal per jaar in agressieve omgeving of op niet beregende delen of zelfde frequentie als glas. - Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, aceton, e.a. sterk alkalische of zure producten en schuurpapier of schuursponsen. Voornaamste uitsluitingen :
 1. Vrijwillige, opzettelijke of door zware fout aangebrachte schade.
2. Schade ontstaan door brand (temperatuur boven 80°C), oorlog, oproer, natuurrampen,…
3. Het niet direct aangeven van de schade.
4. De schade ten gevolge van het niet goed naleven van de regels van goed vakmanschap cfr. de plaatselijke beroepsmatige richtlijnen.
5. De schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending en/of legeringen dewelke niet compatibel zijn met het substraat.
6. Schade op materiaal dat na de lakapplicatie vervormd of gebogen is.
7. Schades aan randen of randdelen die niet gecoat werden, evenals aan delen van de objecten, profielen of materialen die een krommings- of afrondingsstraal hebben die minder dan 0.5 mm bedraagt.
8. Diverse schade aan coating ten gevolge van : inwerking van bouwproducten zoals kalk, cement, kit, oplosmiddelen,… een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering vervorming van het steunoppervlak oorzaken van mechanische oorsprong 01/01/2010 belangrijke en zware thermische schokken of stoten wrijving van stompe voorwerpen of objecten schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden onoordeelkundige waterhuishouding van het concept onvoldoende bescherming tijdens de bouwperiode agressieve milieuomstandigheden, behoudens voor poedercoating een applicatie van préanodisatie als voorbehandeling en voor anodisatie een applicatie conform klasse 25 het gebruik van agressieve stoffen het nalaten van de onderhoudsvoorschriften
9. De indirecte of immateriële schade, alsook de vertraging in de uitvoering van herstellingen.
10. Schade die op 3 m afstand niet zichtbaar is.
11. De garantie is niet geldig wanneer de contractant zijn betalingsverplichtingen jegens Verdani niet nakomt of niet stipt is nagekomen. Op deze garantie zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht. Deze garantieverklaring geldt met ingang van 1 januari 2010 en vervangt alle voorgaande.

 Levertijden

Onze artikelen worden door groot transport bij u afgeleverd. Gemiddelde levertijden zijn 10-15 dagen of voor diverse andere artikelen een levertijd van 7-12 weken. De transporteur neemt contact met u op over de exacte leverdatum om uw materialen bij u te lossen. Zorg dat er mankracht aanwezig is om de materialen te lossen. Het is niet mogelijk om bij de transporteur te betalen men moet zorgdragen dat voor levering de betaling volledig op de rekening staat van Gardenworld .  Het kan soms voorkomen dat een artikel een langere levertijd heeft dan wat wij hebben opgegeven, wij zullen dan met u overleggen wat de beste oplossing is. Indien u wilt annuleren wordt uw bestelling aan u gecrediteerd.

Verzendkosten en bezorging
Wij versturen onze zendingen via GLS en onze huisvervoerders Transmission en Sanders|Fritom.
Bij verzending sturen wij u een bevestiging per e-mail zodra uw bestelling verzonden wordt. Op deze manier kunt u kijken wanneer u de bestelling ontvangt.

Bestelling afhalen
Om verzendkosten te besparen kunt u uw bestelling op afspraak ook afhalen op ons magazijn te Nuenen.

Bestelpakket wijzigen
U heeft na uw bestelling toch een andere keus gemaakt en wilt uw bestelpakket wijzigen? Geen probleem, wij helpen u graag. Als uw pakket nog niet verzonden is, zijn aan deze wijziging geen extra kosten verbonden.

Pallet leveringen
Tarieven voor palletlevering zijn exclusief doorvoerkosten naar binnensteden, eilanden en mileuzones.

Vaste prijzen
De prijzen van de verzendkosten in onze online shop zijn geldig en vastgesteld tot 31 december 2014 (behoudens tussentijdse BTW-verhogingen). U komt dus nooit voor onaangename (prijs)verrassingen achteraf te staan.

Ruiling & Retourneren
Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild worden. Echter gelden er voor ruiling enkele voorwaarden:

Verpakking beschadigd?
Indien er sprake is van beschadiging aan de doos, dient dit direct op de vrachtbrief of pakbon van de vervoerder kenbaar te worden gemaakt. Tevens moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan info@gardenworld.nl

Inhoud controleren
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u zelfbouwschutting.nl daarvan zo spoedig mogelijk na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. U kunt dit richten aan: info@gardenworld.nl. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft zelfbouwschutting.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.

Bestelling retour sturen
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan zelfbouwschutting.nl te retourneren, onder aftrek van reeds gemaakte transportkosten. Tevens vragen wij u dit kenbaar te maken door ons een email te sturen, u kunt dit richten aan: info@gardenworld.nl Voorwaarden:

  • Elk product in oorspronkelijke, onbeschadigde staat. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en in originele verpakking zit, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
  • Zodra wij uw pakket hebben ontvangen, maken wij dit direct kenbaar via uw opgegeven e-mail adres. Tevens zal het verschuldigde aankoopbedrag van het artikel(en) binnen 7 werkdagen aan u terugbetaald worden.
  • Wij crediteren geen facturen van beschadigde artikelen. Wij accepteren uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
  • Het te retourneren artikel moet binnen 7 werkdagen na aanmelding van het retour aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
  • Verzendbewijs. Bij retourzending dient u het verzendbewijs van de vervoerder te noteren en de bijbehorende postcode door te geven, opdat de zending gevolgd kan worden. Zodra het pakket in goede orde is gearriveerd, zorgt zelfbouwschutting.nl ervoor dat de terugstorting van het betaalde orderbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen aan u wordt overgemaakt.

Tips

  • Om verzendkosten te besparen kunt u wellicht meerdere artikelen ineens bestellen.
  • Het afleveradres mag anders zijn dan het factuuradres.

 

Er zijn geen artikelbeoordelingen
0 items
Inloggen / registreren
E-mail adres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?
Registreren
Koop Nu online
Aanbieding Aluminium schutting